Home » Visitors

Visitors

Visiting Students

Name Details
Karunamay Pathak
Geetika Saini
Anjana Thampi
Shashwat Siddhant
Qamar alam
Kavita H.M.
Ankit Gupta
Siddhartha Ghose


Name Details
Vibha Tiwari
Reem Ashraf
Rojalin Sahoo
Adarsh Kumar Gupta
Shoyab Ahmed D. Kalal
Bhagyashree Hiremath
Teresa Sequeros


Name Details
Naveen Kumar
Shibashis Mukherjee
Shireesh M. Khare
Kshipra Jain
Saurav Banerjee

Visiting Scholars

Name Details/Topic
Ms. Archana Kesarwani “Women’s Empowerment and Women’s Helath related outcomes”

Post-Doctoral Fellowship

Name Details/Topic
Mahinda Wijesiri
Sanika Sulochani